เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัท มิวชวล เทเลคอม จำกัด ให้การรับประกันสินค้าภายใต้ยี้ห้ออายพลัย(EYEPLUS) โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับแต่วันที่ซื้อสินค้าเป็นเวลา 1 ปีเต็ม
2. การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
โดยลูกค้าต้องนำสินค้ามาเข้ารับบริการ ณ ตัวแทนจำหน่ายและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับบริการเอง เช่น ค่าประกันภัย ค่าดูแลสินค้า ค่าขนส่ง เป็นต้น

3. การรับประกันสินค้าจะทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.1 ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, การจัดหาระบบปฏิบัติการและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้า, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์
หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น
โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนำสินค้าเข้ารับบริการด้วยตนเอง
3.2 การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือธุรกิจใดๆ ของลูกค้า

 

เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่ต้องการคืนหรือเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ไม่ชำรุดหรือเสียหาย มีกล่องและอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน
พร้อมใบเสร็จรับเงินจากการซื้อสินค้าที่ออกโดยตัวแทนจำหน่ายที่ไดรับอนุญาต(ดูรายชื่อได้ที่นี่)

กรณี ซื้อตรงจาก www.eyeplus.me

  • ภายใน 30 วัน นับจากในเสร็จรับเงิน
    คุณสามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี แต่ไม่รวมถึงการเสียหายที่เกินจากผู้ใช้งานเอง(อ่านเงื่อนไขการรับประกัน)

คุณสามารถขอเปลี่ยนสินค้าในรุ่นที่ราคาแพงกว่าได้ โดยเพิ่มส่วนต่างของราคา

  • ภายใน 90 วัน นับจากใบเสร็จรับเงิน

คุณสามารถขอเปลี่ยนเป็นสินค้าในรุ่นที่ราคาแพงกว่าได้ โดยใช้ราคาสินค้าเดิมเป็นส่วนลดมูลค่า 50%

โดยส่งรายละเอียด ชื่อชุดสินค้า ราคา วันที่ซื้อ ชื่อผู้ซื้อมา และชื่อร้านค้า มาที่ [email protected] หรือ line id : @eyeplus.me เพื่อเปิดเรื่องดำเนินการ

กรณี ซื้อจากตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับอนุญาต(รายชื่อตัวแทนจำหน่าย)

  • ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อและดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนการรับประกันสินค้าจากทางผู้จำหน่าย หรือ
  • โดยส่งรายละเอียด ชื่อชุดสินค้า ราคา วันที่ซื้อ ชื่อผู้ซื้อมา และชื่อร้านค้า มาที่support@ eyeplus.me หรือ line id : @ eyeplus.me เพื่อเปิดเรื่องดำเนินการเปลี่ยนหรือเคลมสินค้า โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน